Ingen binding

Telebranchens bedste service

Åbent døgnet rundt

Handelsbetingelser

Disse salgs-, support- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og øvrige aftaler mellem IP ONE A/S og Køber, medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet. Hvis der foreligger skriftlige aftaler, der udtrykkeligt fastsætter noget andet end de nedenstående salgs-, support- og leveringsbetingelser, skal betingelserne i disse skriftlige aftaler have forrang.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nedenstående salgs-, support- og leveringsbetingelser og eventuelle betingelser fra Køber, skal disse betingelser have forrang, medmindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt af begge Parter.

Virksomhedsoplysninger

IP ONE A/S
CVR: 42085413
Torvegade 43, 6700 Esbjerg
support@ip-one.dk
+45 73 111 111

Generelt

Eventuelle trykfejl i tilbud og ordrebekræftelser forbeholdes.

Det er en forudsætning for at indgå aftaler mellem IP ONE og Køber, at Køber er en virksomhed med et gyldigt CVR-nummer. Aftalen indgås direkte mellem IP ONE og Køber, og det er Købers ansvar at informere de personer, der har adgang til systemet, om de relevante betingelser i aftalen. Køber accepterer, at IP ONE kan sende meddelelser vedrørende aftalen via e-mail. Køber er forpligtet til at opretholde opdaterede kontaktoplysninger, herunder firmanavn, kontaktpersoner, e-mailadresse og postadresse.

Aftalegrundlag

Et specifikt tilbud fra IP ONE er gyldigt i en periode på 30 dage efter tilbuddet er blevet afgivet eller sendt til Køber via post, fax eller e-mail.

Alle tilbud eller ordrebekræftelser fra IP ONE er under forbehold for tilgængeligheden af varerne enten på IP ONE’s lager på tidspunktet for tilbuddet/ordrebekræftelsen eller muligheden for at skaffe dem. Hvis det viser sig, at produkterne ikke kan skaffes, forbeholder IP ONE sig retten til at trække tilbuddet eller ordrebekræftelsen tilbage uden at Køber har ret til at kræve erstatning eller andre former for kompensation.

En aftale er først bindende for IP ONE, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse eller når leveringen er sket. En ordre bliver registreret til den pris, der er gældende på tidspunktet for IP ONE’s ordrebekræftelse. Det er Købers ansvar at straks gennemgå ordrebekræftelsen efter modtagelsen og kontakte IP ONE, hvis den ikke stemmer overens med det aftalte mellem parterne. Hvis der ikke er nogen indsigelser, anses ordrebekræftelsen for at være bindende med den angivne information.

Priser

IP ONE forbeholder sig retten til at justere priserne forholdsmæssigt indtil levering finder sted, hvis der er en stigning i omkostninger relateret til fragt, forsikring, afgifter, valutakurser eller lignende, som IP ONE ikke har kontrol over.

Priserne angivet på ordrebekræftelsen er i danske kroner og ekskluderer transportforsikring, moms og eventuelle andre afgifter.

Hvis IP ONE’s omkostninger stiger på grund af forhold hos Køber, har IP ONE ret til at kræve erstatning herfor.

  • IP ONE kan ændre betingelser og priser for serviceaftaler med en varsel på 30 dage.
  • Trafikpriser kan ændres med en varsel på 7 dage.
  • Ændringer vil blive meddelt via e-mail.
  • Ændringer, der kun er til fordel for Køber, kan træde i kraft uden varsel.
  • Aktuelle priser for forbrug ud over inkluderede abonnementsydelser kan findes på ip-one.dk.
  • Ved betaling af faktura bekræfter Køber, at de er enige i priserne og betingelserne.

Produktinformation og produktændringer

Eventuelle fejl og ændringer i brochurer, hjemmesider og andet salgsmateriale forbeholdes. Der kan derfor ikke gøres krav gældende over for IP ONE baseret på sådanne fejl.

IP ONE forbeholder sig også retten til at foretage konstruktions- og/eller designændringer på de specifikke produkter frem til det aftalte leveringstidspunkt. Desuden forbeholder IP ONE sig retten til at erstatte dele af en leverance, forudsat at de er af samme kvalitet som de originale dele. IP ONE vil skriftligt informere Køber om sådanne udskiftninger, hvis de kan medføre en forringelse for Køber. IP ONE har ret til at foretage mindre ændringer i leverancen, som efter IP ONE’s vurdering er teknisk nødvendige og/eller forsvarlige.

Levering

Levering af varer sker fra IP ONE’s lager, og eventuel forsendelse ud over dette sted pålægges Køberens ansvar og omkostninger. IP ONE har ret til at vælge en af deres udvalgte leverandører til at foretage leveringen.

Risikoen for varerne overgår til Køberen ved modtagelsen af varerne.

Levering finder sted på det angivne tidspunkt i ordrebekræftelsen, medmindre forhold hos Køberen forhindrer dette.

Ved teknikerinstallation anses levering for at være sket, når udstyret er blevet installeret og er klar til brug.

Returret - Hardware

Hardware defineres som den fysiske udstyr, der leveres af IP ONE.

Inden for en periode på 30 dage efter leveringen har fundet sted, har Køberen ret til at returnere eventuel hardware til IP ONE, hvis de ikke er tilfredse med den. Den returnerede hardware skal sendes til IP ONE og være modtaget inden for de 30 dage.

For at kunne benytte sig af returretten kræves det, at Køberen har en dedikeret internetforbindelse til telefoni. Returretten omfatter ikke teknikerens arbejdstid, mobil- og internetabonnementer eller forbrug af fastnet- og mobiltelefoni.

Hvis returretten anvendes, er det Køberens ansvar at arrangere returneringen, dække alle omkostninger forbundet hermed og bære risikoen for hardwaren, indtil den er modtaget af IP ONE.

IP ONE vil refundere den købesum, der allerede er betalt, senest 14 dage efter modtagelsen af den returnerede hardware, der er i overensstemmelse med de ovenstående betingelser.

Reklamation - Hardware

Hardware defineres som det fysiske udstyr leveret af IP ONE, som beskrevet ovenfor.

Reklamationsfristen for hardware leveret af IP ONE er 12 måneder.

Betaling

Betalingen skal ske senest 14 dage efter leveringen har fundet sted.

Hvis leveringen udskydes på grund af Køberens forhold, er Køberen forpligtet til at betale den aftalte betaling, som om leveringen var sket til den oprindeligt aftalte tid.

Ved forsinket betaling pålægges en rente på 2% pr. måned fra forfaldsdatoen og indtil betalingen er modtaget.

Køberens betalingspligt opretholdes, selvom der reklameres over fejl og mangler, medmindre Køberen deponerer købesummen på en særlig konto eller hos Køberens advokat.

Køberen har ikke ret til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen baseret på eventuelle modkrav, medmindre IP ONE skriftligt har givet sit samtykke på forhånd.

Betaling med veksler eller gældsbeviser anses ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse er sket.

Serviceaftaler faktureres kvartalsvist forud, og trafikafgifter faktureres månedligt bagud.

IP ONE har ret til at påbegynde faktureringen af serviceaftaler, når levering af udstyr eller trafikaftaler har fundet sted.

IP ONE opkræver et faktureringsgebyr på 49 kr. pr. faktura, medmindre Køberen tilmelder sig LeverandørService. Alle omkostninger vedrørende LeverandørService dækkes af IP ONE.

Hvis Køberen ikke betaler en eller flere forfaldne fakturaer, kan IP ONE vælge at afbryde Køberens forbindelser.

Ejendomsforbehold

IP ONE opretholder ejendomsretten til de leverede varer indtil endelig og fuldstændig betaling er modtaget, inklusive påløbne renter og omkostninger i overensstemmelse med bestemmelserne i kreditaftaleloven. Hvis IP ONE foretager tilbagetagelse af varerne i henhold til ejendomsforbeholdet, er Køberen ansvarlig for at erstatte ethvert tab og alle omkostninger, herunder advokatomkostninger, som IP ONE pådrager sig. Før fuld betaling er sket, er Køberen ikke berettiget til at videresælge, pantsætte, låne, udleje eller på anden måde disponere over de leverede varer. Hvis der iværksættes retlige foranstaltninger mod de leverede varer fra tredjepart, herunder beslaglæggelse, skal Køberen straks underrette IP ONE herom.

Uforudsete begivenheder

Parterne er fritaget for ansvar for manglende opfyldelse af deres forpligtelser, hvis manglen skyldes omstændigheder, som ligger uden for deres kontrol (force majeure). Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til krig, krigslignende tilstande, oprør, brand, regeringsindgreb, offentlige påbud, naturkatastrofer, strejker, lockout, eksport- eller importforbud, transportuheld, beskadigelse af produktionsudstyr, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændstof eller andre forhold, der ligger uden for parternes kontrol. Dette gælder også forsinkelser i levering fra underleverandører eller mangelfuld levering fra samme. Hvis sådanne forhold midlertidigt eller endeligt forhindrer opfyldelsen af aftalen, har begge parter ret til en rimelig forlængelse af fristerne. Hvis det pågældende forhold varer i mere end 30 sammenhængende arbejdsdage, har begge parter dog ret til at ophæve aftalen.

Hvis en part ønsker at påberåbe sig force majeure i henhold til ovenstående, skal parten straks og uden unødig forsinkelse give den anden part skriftlig meddelelse herom.

Hæftning / Misbrug

Køber er ansvarlig for alle opkald foretaget via Køber’s system, herunder PBX-system og trafikaftaler.

Der kan være ekstra omkostninger forbundet med indholdstakserede tjenester, der leveres direkte til telefonen via SMS/MMS, såsom billetter eller ringetoner. Priserne for disse tjenester vil blive angivet ved markedsføring af dem. Indholdstakserede tjenester udbydes af andre tjenesteudbydere, og Køber er ansvarlig for betalingen for sådanne tjenester, der leveres til mobiltelefonen. Dette ansvar gælder også, selvom Køber overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder børn. IP ONE vil opkræve betalingen for disse tjenester, og de vil blive angivet på Køber’s faktura. Det er muligt at blokere brugen af indholdstakserede tjenester fra et eller flere mobilnumre. Ved bestilling af indholdstakserede tjenester accepterer Køber, at levering påbegyndes øjeblikkeligt, og købet kan derefter ikke fortrydes.

Køber er ansvarlig for at afbryde forbindelsen korrekt efter hver samtale.

IP-telefonerne må ikke være tilgængelige fra det offentlige internet. De skal konfigureres bag en tilstrækkelig firewall/router for at undgå misbrug fra tredjeparter. Efter konfigurationen overgår ansvaret for sådant misbrug til kunden.

Forsinkelse

Hvis levering ikke sker som aftalt i henhold til afsnit om Levering, giver Køber IP ONE en yderligere frist på 14 dage til at levere de bestilte varer.

Inden for denne frist har Køber ikke ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Hvis denne ekstra frist udløber uden at kontraktmæssig levering er sket, har Køber ret til at ophæve købsaftalen. Det skal dog bemærkes, at forsinkelsen, uanset årsagen, ikke berettiger Køber til at kræve erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Køber kan derfor ikke påberåbe sig nogen form for ansvar eller erstatningspligt som følge af forsinket levering.

Mangler

Ved levering af varerne skal Køber straks foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af dem. Hvis Køber opdager eller burde have opdaget mangler ved de leverede varer, skal Køber straks give IP ONE skriftlig besked herom uden unødig forsinkelse. I meddelelsen skal det klart angives, hvori manglen består. Hvis Køber undlader at reklamere i rette tid, mister Køber retten til senere at gøre manglerne gældende.

Hvis Køber kan påvise mangler ved de leverede varer, har IP ONE ret til at vælge mellem at ombytte varerne eller udbedre manglerne inden for en rimelig tidsramme. Hvis IP ONE foretager en rettidig ombytning eller udbedring af manglerne, har Køber ikke ret til at hæve aftalen, kræve erstatning eller søge anden økonomisk kompensation som følge af manglen. Køber skal aktivt medvirke til eventuel ombytning eller udbedring i loyalitet over for IP ONE.

Hvis IP ONE ikke kan konstatere fejl, som Køber har reklameret over med hensyn til de leverede varer, og som IP ONE er ansvarlig for, har IP ONE ret til at kræve godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som IP ONE har pådraget sig som følge af Købers reklamation. IP ONE har ret til at foretage en eller flere udbedringer eller ombytninger.

Hvis ombytning eller udbedring ikke sker rettidigt, har Køber ret til at hæve aftalen eller kræve en passende reduktion af købesummen. Købers beføjelser i tilfælde af misligholdelse er begrænset til dette.

Når der reklameres, skal Køber returnere de købte varer eller lignende til IP ONE. Dette må kun ske efter forudgående aftale, og Køber bærer risikoen for transporten af varerne i den forbindelse.

En mangel anses ikke for at foreligge, hvis Køber har anvendt de leverede varer forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder hvis Køber har tilsidesat IP ONE’s retningslinjer, eller hvis Køber eller en tredjepart har foretaget ændringer eller indgreb i de leverede varer uden IP ONE’s samtykke.

Hvis der opstår fejl i IP ONE’s service, som kan tilskrives IP ONE’s ansvar og medfører afbrydelse af Købers forbindelse, vil IP ONE, når Køber henvender sig, foretage en passende reduktion af Købers abonnementsafgift for den pågældende periode. Den forholdsmæssige reduktion vil blive fratrukket beløbet ved den efterfølgende fakturering af abonnementsafgiften. Der vil ikke blive ydet en forholdsmæssig reduktion, hvis afbrydelsen har varet mindre end et døgn fra tidspunktet for fejlmeldingen. Den forholdsmæssige reduktion kan ikke overstige Købers abonnementsbetaling for den pågældende periode. Eventuelle henvendelser angående den forholdsmæssige reduktion skal foretages inden for 7 dage efter, at fejlen er blevet udbedret.

 

Ansvarsbegrænsning

IP ONE er ansvarlig for erstatning i overensstemmelse med almindelige danske retsprincipper. Dog er IP ONE’s erstatningsansvar begrænset til tilfælde, hvor IP ONE har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. IP ONE’s erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tab af indtjening, tab af data, tab som følge af Købers forhold til tredjepart eller tab som følge af uautoriseret adgang til Købers datasystem. Desuden kan et erstatningskrav eller krav om anden økonomisk kompensation ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for de leverede varer eller 75.000 DKK. Samme begrænsning af ansvar gælder også for IP ONE’s serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning.

IP ONE påtager sig intet ansvar for tab, der opstår som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i telenettet eller teletjenesten, der skyldes tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller påbud fra tilsynsmyndighederne.

IP ONE påtager sig intet ansvar for forstyrrelser, afbrydelser osv., hvis årsagen til sådanne problemer kan henføres til Købers egne forhold.

Serviceaftaler, produkter og satser

En serviceaftale inkluderer alle ændringer i konfiguration og opkaldsforløb. Hvis der forekommer ændringer, vil de blive faktureret separat.

Serviceaftalen omfatter 24-timers overvågning af Købers PBX-system. Fejlrettelse online vil blive påbegyndt inden for 1 time i normal arbejdstid (8-16), efter at Køber har rapporteret om fejlen.

Hosting af PBX-funktioner har en fast pris på 99 DKK pr. lokalnummer pr. måned, som ikke kan ændres.

Telefonnumre (enkeltvis eller i serier) har en pris på 8 DKK pr. nummer pr. måned. Denne pris inkluderer også registrering i registre og opføring i 118.dk.

Som standard vil ventemusikken på anlægget være Koda-fri musik. Dog er det muligt at tilkøbe valgfri musik, og omkostningerne til Koda-licens afholdes af Køber selv.

Forbrug i udlandet: Alle IP-ONE’s abonnementer kan bruges i udlandet, men der gælder altid særlige takster for dette. Forbrug i udlandet kan omfatte opkald til og fra mobilabonnementer tilsluttet mobilnetværk i udlandet (roaming), SMS/MMS til og fra mobilabonnementer tilsluttet mobilnetværk i udlandet (roaming), dataforbrug fra mobilabonnementer eller mobilt dataabonnement tilsluttet mobilnetværk i udlandet (roaming), samt udgående opkald eller SMS/MMS til udenlandske telefonnumre fra mobilabonnementer tilsluttet dansk netværk. Roamingtjenester kan aktiveres eller deaktiveres for det enkelte mobilabonnement af Køber via “Min side” på ip-one.dk.

De aktuelle samtalepriser kan altid findes på ip-one.dk.

Automatisk eller maskinel afsendelse af SMS- og MMS-beskeder er ikke tilladt.

Abonnementer med fri tale må ikke benyttes af virksomheder i brancher, hvor hovedydelsen er udgående opkald (f.eks. telemarketingbureauer, callcenter-virksomheder mv.).

Opkald til overtakserede numre og specialnumre er ikke inkluderet i abonnementer med fri tale.

Køber har altid ansvaret for driften og kvaliteten af det interne netværk samt internetforbindelsen. Dette inkluderer også ansvar for korrekt konfiguration af router, firewall og lignende, så der kan opnås forbindelse til IPN’s hosted PBX-system. En teknisk kravspecifikation kan rekvireres ved at kontakte support@ip-one.dk.

For at installere en IP-telefon på en arbejdsplads er det nødvendigt at have adgang til et 220V-stik til strømforsyning samt en dedikeret netværksadgang.

IP ONE anbefaler, at Køber benytter en dedikeret internetforbindelse til IP-telefonien. Dette indebærer en separat internetforbindelse, der udelukkende bruges til IP-telefonisystemet og ikke deles med andre netværksaktiviteter. Ved at have en dedikeret internetforbindelse kan man opnå højere kvalitet og pålidelighed af IP-telefonitjenesten.

Personoplysninger

IP ONE overholder Databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018), der regulerer behandlingen af personoplysninger og udvekslingen af sådanne oplysninger.

Når Køber bestiller en service hos IP ONE, er det Købers ansvar at have læst, forstået og accepteret IP ONE’s behandling af Købers personoplysninger som beskrevet i vores Databehandleraftale/Data Processing Handbook.

IP ONE’s Databehandleraftale/Data Processing Handbook er en integreret del af IP ONE’s “Handelsbetingelser” via et link og er gældende så længe Køber har en aftale om serviceydelser med IP ONE.

IP ONE behandler udelukkende Købers personoplysninger i overensstemmelse med IP ONE’s Databehandleraftale/Data Processing Handbook og i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Den nyeste version af begge dokumenter kan altid findes på ipnordic.dk.

IP ONE tilbyder at registrere Købers oplysninger, herunder firmanavn, adresse og telefonnummer, i visse nummerdatabaser.

IP ONE er forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata til forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste. Dog kan oplysningerne kun bruges til besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste eller politiet. Disse oplysninger vil ikke være tilgængelige i den offentligt tilgængelige nummeroplysningstjeneste (118), jf. telelovens § 31, stk. 6, medmindre Køber aktivt fravælger dette.

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder bevarer IP ONE til de leverede varer.

Kommunikation

Køber kan sende bindende meddelelser vedrørende den indgåede aftale til info@ip-one.dk. Disse meddelelser vil have juridisk gyldighed.

Service- og nyhedsbreve

For at sikre, at Køber modtager værdifuld og relevant information, herunder påmindelser om vigtige indstillinger og tips til at forbedre arbejdsdagen, sender IP ONE en månedlig service- og nyhedsopdatering til alle kunder. Som ny kunde vil man automatisk modtage disse opdateringer, men det er muligt for alle modtagere at afmelde sig ved at klikke på “Afmeld” i bunden af hver service- og nyhedsmail. Vi ønsker at sikre, at informationen er relevant og nyttig for vores kunder.

Tvister

Eventuelle klager vedrørende aftalen skal indsendes skriftligt til info@ip-one.dk.

Hvis parterne ikke kan opnå enighed vedrørende en klage, har Køber mulighed for at indgive en klage over IP ONE’s afgørelse til Teleankenævnet.

I tilfælde af retstvister i forbindelse med den indgåede aftale skal disse afgøres i overensstemmelse med dansk ret, og retten i Esbjerg vil være værneting.

Ændret lovgivning mv.

Hvis en eller flere bestemmelser i den indgåede aftale erklæres ugyldige eller ikke kan opretholdes på grund af ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav, er parterne enige om, at det ikke nødvendigvis medfører, at hele aftalen bliver ugyldig eller opsagt. Parterne er også enige om at foretage de nødvendige og hensigtsmæssige ændringer og aftaler, der i videst muligt omfang bevarer det retsforhold, som er udtrykt i den indgåede aftale.

Overdragelse

IP ONE forbeholder sig retten til enhver tid at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale til en tredjepart.

Køber må ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra IP ONE, overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale til en tredjepart.

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser til den indgåede aftale er kun gyldige, hvis de foretages skriftligt.

Aftalens ophør – herunder opsigelse og misligholdelse

Både IP ONE og Køber har ret til at opsige serviceaftalen skriftligt med en varsel på 30 dage, der udløber ved månedens afslutning. Denne opsigelsesregel gælder for alle faste omkostninger, undtagen internet, lejeaftaler og TurboTrack.

Efter opsigelsesperiodens udløb forbeholder IP ONE sig retten til at fakturere Køber for forbrugsydelser, der ikke er inkluderet i abonnementet (f.eks. roaming og indholdstakserede tjenester), som Køber har anvendt før ophørsdatoen. Faktureringen kan baseres på oplysninger fra teleoperatører, der først er tilgængelige for IP ONE efter en periode, hvor forbruget allerede har fundet sted.

Hvis Køber har en leje- eller leasingaftale med IP ONE, kan der være specifikke regler for opsigelse, som er angivet i leje-/leasingaftalen.

Serviceaftaler for udstyr, der er lejet eller leased, kan ikke opsiges af Køber, så længe leje-/leasingaftalen er gyldig.

Hvis den ene part væsentligt misligholder aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse kan omfatte følgende forhold, blandt andre:

  • Parterne handler illoyalt og uærligt i forbindelse med deres virksomhedsudøvelse eller forsømmer deres forpligtelser over for hinanden i henhold til aftalen eller over for tredjeparter.
  • Køber standser betalingerne, indleder forhandlinger med kreditorerne om akkord eller afgår ved døden.
  • Køber går konkurs, og kurator meddeler ikke IP ONE inden for 8 dage fra konkursens indtræden, at konkursboet ønsker at indtræde i aftalen.
  • Parterne på anden måde væsentligt misligholder kontrakten eller dens betingelser.

IP ONE forbeholder sig retten til uden varsel og ansvar at afbryde forbindelsen og ophæve aftalen med Køber, hvis Køber forårsager forstyrrelser i nettet eller IP ONE’s systemer. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, tilslutning af udstyr, der ikke opfylder kravene i gældende lovgivning om teleterminaludstyr.

Købers ret til at ophæve aftalen er begrænset. Som udgangspunkt kan Køber kun ophæve aftalen vedrørende den del af den samlede leverance, der er forsinket eller lider af mangler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om de handelsbetingelser, vi behandler om dig, er du velkommen til at kontakte os.

Tak, vi har nu modtaget din forespørgsel

Vil vil ringe dig op hurtigst muligt

Gem prisberegning

[field id="AGB"]
[field id="AGBcalc"]
[field id="BGB"]
[field id="BGBcalc"]
[field id="CGB"]
[field id="CGBcalc"]
[field id="DGB"]
[field id="DGBcalc"]
[field id="omstillingTalHidden"]
[field id="omstillingPrisHidden"]
[field id="EGBcalcTotal"]

Bliv ringet op

[field id="AGB"]
[field id="AGBcalc"]
[field id="BGB"]
[field id="BGBcalc"]
[field id="CGB"]
[field id="CGBcalc"]
[field id="DGB"]
[field id="DGBcalc"]
[field id="omstillingTalHidden"]
[field id="omstillingPrisHidden"]
[field id="EGBcalcTotal"]